För rasklubbar

OBS!

Styrelseprotokollen från rasklubbarna skickas till:
protokoll@ssuk.se


Bokningslista Zoom möten för rasklubbarna, boka här: bokningzoom@ssuk.se

 Datum

Veckodag

Klubb

Bokad tid

Noteringar


2024-04-14  

söndag kl14:00

Svenska Lundehundsällskapet

Digitalt via zoom

Årsmöte

Rasklubbarnas rättigheter och skyldigheter gentemot SSUK

Rasklubben har rätt att begära hjälp med funktionär till sitt årsmöte (ordförande, sekreterare, informatör, observatör). Gör upp om eventuell ersättning i förväg.


Rasklubben är skyldig att snarast möjligt efter sitt årsmöte skicka in uppgifter om nya styrelsens sammansättning (namn, adress, telefonnummer, mejladress). Gäller även valberedning, utställningsansvarig, kritikansvarig, sammankallande i avelskommitté/avelsråd, tidningsredaktör samt arkivansvarig. Glöm inte att anmäla varje adressändring fortlöpande.


Rasklubben ska skicka sina årsmötes- och styrelseprotokoll till SSUK. Detta görs via protokoll@ssuk.se.


Rasklubben har rätt att deltaga i SSUKs högsta beslutande organ, fullmäktige. Antal delegater i förhållande till rasklubbens medlemsantal, en per 100 medlemmar dock högst tre delegater.


Rasklubben är skyldig att anmäla delegaterna i enlighet med information från SSUK.


Rasklubben kan vid behov begära hjälp från SSUK vid styrelsemöten, uppfödarträffar och inte minst övergripande avelsfrågor rörande den egna rasen. Rasklubbarna har från SSUK fått ett delegerat rasansvar.


Rasklubben ska redovisa antalet medlemmar per 31/12 varje år och betala medlemsavgifter till SSUK. Medlemsförteckning med namn och adress ska skickas till SSUKs kassör (kassor@ssuk.se). För rasklubbar som har medlemshantering via SKK görs det enklast genom att vidarebefordra statistik och medlemslista som kommer via mejl från SKK i samband med årsskiftet. Rasklubben får från SSUK en faktura på beloppet att betala.


Rasklubb som vill ha officiell utställning ska ansöka om den via SSUK senast den 31 december tredje kalenderåret innan utställningsåret, enligt information som SSUK lämnar. SSUK har huvudansvaret för rasklubbarnas officiella utställningar vad gäller ansökning och resultatredovisning.


Rasklubben ska ha en certifierad utställningsansvarig. Utställare ska vara medlem i rasklubb ansluten till SSUK. Efter genomförd utställning ska rasklubben snarast överlämna resultatlista, 3 kataloger, stamtavla på utländska hundar och ev. SRD-dokument till SSUKs utställningskommitté.


SSUK arrangerar årligen 3 - 4 officiella utställningar i egen regi för rasklubbarnas medlemmar. Stickprov görs på medlemsförteckningen. Däremot krävs inte medlemskap i SKK.


SSUK erbjuder konferenser för rasklubbarnas funktionärer, framför allt avelsrådskonferenser och domarkonferenser.


SSUK är den förmedlande länken mellan SKK och rasklubbarna. SSUK ansvarar för att information i aktuella frågor når rasklubbarna. SSUK behandlar och yttrar sig i ärenden som rasklubben vill hänvisa till SKK.


Rasklubbens styrelse är alltid välkommen att ta kontakt med någon i SSUKs styrelse. På SSUKs hemsida finns aktuella uppgifter om funktionärer, utställningar och kommande händelser samt ett kalendarium med viktiga datum.