Stadgar
Grundad 1999 - SKK - FCI

Reviderade stadgar antagna på SSUK fullmäktige 2019-03-10


Inledning


Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och ungdomsklubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.

Svenska Spets- och Urhundklubben(SSUK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SSUK ingående raserna och uppgifterna.

SSUKs verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SSUK.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer.

I den mån stadgar för SSUK strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.


§ 1 Mål


För Svenska Spets- och Urhundklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rashundar.

Bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.

Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.

Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.


§ 2 Verksamhet


För att nå det uppsatta målet ska klubben:

 1. Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Spets- och Urhundklubben – dess mål, organisation och arbetsformer.

 2. Informera om till klubben hörande raser och deras användningsområden.

 3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.

 4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet.

 5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.

 6. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser.

 7. Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.

 8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

   

§ 3 Medlemskap


Enskild person som anslutit sig till en av SSUKs rasklubbar, är automatiskt medlem i SSUK och äger rätt att delta i av klubben anordnade aktiviteter och utställningar. (Gemensamt medlemskap.) Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Fullmäktige kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur rasklubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet medstadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.


§ 4 Medlemsavgift


Medlemsavgiftens storlek, till SSUK, beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift. Även andra kategorier av medlemmar kan ha reducerad avgift eller vara befriad därifrån.

Är person medlem i flera rasklubbar betalar denne endast en medlemsavgift till SSUK genom en av rasklubbarna.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

Rasklubbarnas medlemsavgift beslutas på respektive rasklubbs årsmöte.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar:

För delegater till fullmäktige: från det fullmäktigemöte till vilket delegaten valts, till nästa ordinarie fullmäktigemöte

För andra personer som väljs enligt stadgarna: från det fullmäktigemöte, vid vilket valet skett, till och med nästa fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden avser.

Delegat, vars medlemskap upphört i den medlemsorganisation som utsett vederbörande, kan inte stå kvar som delegat för denna.


§ 6 Organisation


Klubbens högsta beslutande organ är fullmäktigemötet. Dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. Klubbens verksamhet handhas även av rasklubbar, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar, fastställda av SSUK.

För bildande av rasklubbar krävs godkännande av styrelsen.


§ 7 Fullmäktige


Moment 1 Fullmäktigemöte, ordinarie och extra


Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas vartannat år före mars månads utgång.

Kallelse ska utfärdas av styrelsen och delges rasklubbar och delegater senast tre veckor före fullmäktigemötet. Till kallelsen ska bifogas årsredovisning, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på fullmäktigemötet.

Extra fullmäktigemöte ska hållas om revisorerna eller minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra fullmäktigemöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl finns. Yrkande om extra fullmäktigemöte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det ärende eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra fullmäktigemöte ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen.

Kallelse till extra fullmäktigemöte ska senast tre veckor före mötet skickas per post eller e-post till varje rasklubb och till varje delegat som finns anmäld hos styrelsen. Med kallelsen bifogas dehandlingar i det ärende eller de ärenden som ska behandlas. Tid och plats för fullmäktigemöte bestäms av styrelsen.


Moment 2 Fullmäktigedelegater


Fullmäktigedelegater utses av rasklubbarna.

Härvid ska följande gälla:

a. Rasklubb utser en delegat jämte suppleant för varje påbörjat 100-tal medlemmar per 31 december året före fullmäktigemötet. Dock får rasklubb representeras av högst tre delegater.

b. Delegat eller suppleant får representera endast en rasklubb.

c. Rasklubb skall senast sex veckor före ordinarie fullmäktigemöte anmäla namn och adress på utsedda delegater och suppleanter till SSUK.

Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, inte heller som klubbens revisor eller revisorsuppleant.

Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte fram till nästa fullmäktigemöte.

Om en suppleant ersätter en ordinarie delegat under mandatperioden ska det anmälas till SSUKs styrelse.


Moment 3 Dagordning


Fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av den som styrelsen utsett. Fullmäktigemöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av fullmäktigemötets ordförande.

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd.

 2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.

 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.

 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.

 6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

 7. Fastställande av dagordningen.

 8. Styrelsens årsredovisningar med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

 9. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

 13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.

 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.

Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före ordinarie fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.


Moment 4 Röstning


Rösträtt har endast fullmäktigedelegat. Röstning med fullmakt får inte ske.

Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon delegat begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon delegat så yrkar och om fullmäktigemötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne ärdelegat. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet, vid röstning med slutna sedlar, blir lika avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot fullmäktiges beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.


Moment 5 Skriftlig omröstning


Ärende, som enligt stadgarna ska läggas fram till fullmäktige för behandling och beslut men som av styrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att fullmäktige kallas till extra möte.

För beslut fordras att minst två tredjedelar av delegaterna har lämnat svar på huvudstyrelsens utsända förslag.

Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av styrelsen tillställts:

 1. Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar.

 2. Ett förslag till beslut utformat så att svaret endast kan bli Ja, Nej eller Avstår.

 3. Uppgift om vilket datum omröstningen ska vara avslutad. För svar per post gäller poststämpelns datum.

Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen avslutats jämställs med avstår.


Moment 6 Närvarorätt med mera


Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och, om fullmäktige så beslutar, rätt att yttra sig.

Vid fullmäktigemöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.

SKKs verkställande direktör.

Ledamot och suppleant i SSUKs styrelse.

Av fullmäktige vald ordförande för fullmäktigemötet.

Av fullmäktige valda revisorer och revisorsuppleanter.

Av fullmäktige valda ledamöter i valberedningen.

Är någon av ovannämnda personer vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.

Moment 7 Motioner och ärenden

Motion som rasklubb önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast sex veckor före ordinarie fullmäktige hålles. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktigemötet.

Om det vid ordinarie fullmäktigemöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra fullmäktigemöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.


Moment 8 Kostnader


 1. Rasklubben svarar för samtliga kostnader för delegat/delegater och suppleant/suppleanter vid ordinarie och extra fullmäktige.

 2. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 moment 6 vid ordinarie och extra fullmäktige.

 3. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.

 4. Är någon av dessa vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.' 


§ 8 Styrelse


Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktige vald huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.


Moment 1 Styrelsens organisation


Styrelsen består av ordförande, fyra, sex eller åtta övriga ordinarie ledamöter samt två eller fyra suppleanter.

Ordinarie fullmäktigemöte väljer ordförande för två år, övriga ledamöter för fyra år samt suppleanter för två år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid fullmäktigemötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av fullmäktige. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har förslags- och yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen har rätt att anmäla person till SKKs Centralstyrelse för utfärdande av temporärt tillträdes- eller tävlingsförbud.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller, vid förhinder för denne, från vice ordföranden.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.


Moment 2 Styrelsens uppdrag


Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, i stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer, bland annat:

Ansvara för klubbens avelsfrågor.

Bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet.

Verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut och uppdrag.

Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.

Avge årsredovisning till ordinarie fullmäktigemöte.

Senast sex veckor före ordinarie fullmäktigemöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna. År utan fullmäktigemöte: senast fem veckor efter årsskiftet överlämna balans- och resultaträkning till revisorerna för ett revisionsutlåtande.

Senast 30 dagar efter ordinarie fullmäktigemöte sända ett exemplar av av klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse till SKK.

Utse delegater och suppleanter till Kennelfullmäktige i den ordning som stadgar för SKK föreskriver.

Senast en månad efter ordinarie fullmäktige till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.

Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och fullmäktige till SKK.

Tolka stadgar samt ha rätt att bevilja dispens från fastställda rasklubbsstadgar.

Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar.

Avge yttranden över ärenden som SKK hänskjutit till klubben.

I övrigt sköta klubbens angelägenheter.


§ 9 Revisorer


Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de revisorer som utsetts av fullmäktigemötet.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av två år. Med två år menas tid från det fullmäktigemöte då val skett till nästa ordinarie fullmäktigemöte.

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna senast sex veckor före ordinarie fullmäktigemöte.

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före ordinarie fullmäktigemöte.

Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som, enligt § 7 moment 1, före ordinarie fullmäktigemöte sänds till rasklubbar och delegater.

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra fullmäktigemöte ska hållas.


§ 10 Valberedning


Av fullmäktigemötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie fullmäktigemöte.Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara två år och för övriga ledamöter fyra år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje fullmäktigemöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.


§ 11 Protokoll


Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.


§ 12 Disciplinärenden


För disciplinärenden och dessas handläggning gäller stadgar för SKK.


§ 13 Force majeure


Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKKs Centralstyrelsen. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.


§ 14 Stadgeändring


Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas enligt § 7, mom. 3, punkt 17.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktigemötet.

För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de delegater som deltar i beslutet vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ska vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SKKs Centralstyrelse.


§ 15 Upphörande av klubben


Beslut att hos SKKs Centralstyrelsen begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid fullmäktigemöte.

För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare fullmäktigemötet ha stötts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista fullmäktigemötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.